ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

Đồng Hồ Bàn chuông Lô.

Loại hiếm, chơi nhạc Valze