ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

 265-Bộ để Bàn Đời Vua Luis XVI Bằng Đồng chuông Đôi